Developers who like `emacs' [clear tag select]

exeal

Mathewka

ISHIKAWA Mutsumi

Tatsuki Sugiura

ftnk

Shuji Sado

Hiromichi Matsushima

Mitsutoshi NAKANO

w0nderwall

ToMeWelcome